ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0202-មន្ទីរ.សកដ. បាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី: 2020-07-11 07:46:17
មន្ទីរស.ក.ដ បាត់ដំបង បានតម្រង់ផ្លាកសញ្ញារួចរាល់។សូមអរគុណ។
- ទីតាំង: Chrey KaongKdol Doun Teav Bat Dambang បាត់ដំបង

- អ្នករាយការណ៍: CHANTRA OUM
- នៅថ្ងៃទី: 2020-07-09 18:52:20
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: បើក្រុមការងារបានមកតាមផ្លូវនេះ ស្នើរសុំតម្រង់ផ្លាកផង។ ប្រហែលរថយន្តប៉ះ បណ្តាលអោយវៀច។

Service
2020-07-11 ជួសជុលរួច
Service
Service

ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0202-មន្ទីរ.សកដ. បាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី: 2020-07-11 07:46:17
មន្ទីរស.ក.ដ បាត់ដំបង បានតម្រង់ផ្លាកសញ្ញារួចរាល់។សូមអរគុណ។
- ទីតាំង: Chrey KaongKdol Doun Teav Bat Dambang បាត់ដំបង

- អ្នករាយការណ៍: CHANTRA OUM
- នៅថ្ងៃទី: 2020-07-09 18:52:20
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: បើក្រុមការងារបានមកតាមផ្លូវនេះ ស្នើរសុំតម្រង់ផ្លាកផង។ ប្រហែលរថយន្តប៉ះ បណ្តាលអោយវៀច។

Service
2020-07-11 ជួសជុលរួច
Service
Service