ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT12-មន្ទីរ.សកដ. រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី: 2020-09-27 21:50:33
បានដោះស្រាយជួសជុលរួច សូមអរគុណ
- ទីតាំង: Chak Angrae Leu Mean Chey ភ្នំពេញ

- អ្នករាយការណ៍: Sal
- នៅថ្ងៃទី: 2019-12-23 17:45:42
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: នៅម្តុំចាក់អង្រែលើ ជិតក្រុមហ៊ុន kubuta។ ចុះមកធ្វើផងជិះកង់ពិបាកគេចណាស់!

Service
2020-09-27 ជួសជុលរួច
Service

ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT12-មន្ទីរ.សកដ. រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី: 2020-09-27 21:50:33
បានដោះស្រាយជួសជុលរួច សូមអរគុណ
- ទីតាំង: Chak Angrae Leu Mean Chey ភ្នំពេញ

- អ្នករាយការណ៍: Sal
- នៅថ្ងៃទី: 2019-12-23 17:45:42
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: នៅម្តុំចាក់អង្រែលើ ជិតក្រុមហ៊ុន kubuta។ ចុះមកធ្វើផងជិះកង់ពិបាកគេចណាស់!

Service
2020-09-27 ជួសជុលរួច
Service