ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ


📝 ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ ដោយ MO-ITPR-DIR នៅថ្ងៃទី: 2019-11-15 23:05:20
we got it we will consider on this with PP department of Public Works and Transport
- ទីតាំង:ផ្លូវ3 PK7+50- Kakab Pouth Saen Chey ភ្នំពេញ

- អ្នករាយការណ៍: Pichatha KIM
- នៅថ្ងៃទី: 2019-11-15 18:43:48
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: ស្ទះផ្លូវរាល់ឆ្នាំពេលតុបតែងភ្លឺមុខហាងលក់រថយន្ត លក់និងចតពេញផ្លូវ

Service
2019-11-15 ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ

ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ


📝 ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ ដោយ MO-ITPR-DIR នៅថ្ងៃទី: 2019-11-15 23:05:20
we got it we will consider on this with PP department of Public Works and Transport
- ទីតាំង:ផ្លូវ3 PK7+50- Kakab Pouth Saen Chey ភ្នំពេញ

- អ្នករាយការណ៍: Pichatha KIM
- នៅថ្ងៃទី: 2019-11-15 18:43:48
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: ស្ទះផ្លូវរាល់ឆ្នាំពេលតុបតែងភ្លឺមុខហាងលក់រថយន្ត លក់និងចតពេញផ្លូវ

Service
2019-11-15 ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ