ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ


📝 ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ ដោយ MT12-មន្ទីរ.សកដ. រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី: 2019-11-16 11:51:00
មន្ទីរបានពិនិត្យនិងដាក់ចូលក្នុងផែនការប្រចាំឆ្នាំ
- ទីតាំង: Stueng Mean Chey Mean Chey ភ្នំពេញ

- អ្នករាយការណ៍: SOUSSALIN
- នៅថ្ងៃទី: 2019-11-15 17:56:59
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: ផ្លូវជិតសាលាអង្គការញញឹមដើម្បីកុមារកម្ពុជា ជួយកុមាររាប់មុឺននាក់គ្រាន់ផ្លូវជិតសាលាធ្វើអោយគេមិនបាន

Service
2019-12-18 ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ
Service
Service

ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ


📝 ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ ដោយ MT12-មន្ទីរ.សកដ. រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី: 2019-11-16 11:51:00
មន្ទីរបានពិនិត្យនិងដាក់ចូលក្នុងផែនការប្រចាំឆ្នាំ
- ទីតាំង: Stueng Mean Chey Mean Chey ភ្នំពេញ

- អ្នករាយការណ៍: SOUSSALIN
- នៅថ្ងៃទី: 2019-11-15 17:56:59
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: ផ្លូវជិតសាលាអង្គការញញឹមដើម្បីកុមារកម្ពុជា ជួយកុមាររាប់មុឺននាក់គ្រាន់ផ្លូវជិតសាលាធ្វើអោយគេមិនបាន

Service
2019-12-18 ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ
Service
Service