ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0509-មន្ទីរជំនាញ.សកដ. កំពង់ស្ពឺ - កំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃទី: 2020-07-09 18:48:21
ក្រុម​ការងារ​បាន​ចុះសម្អាត​រុក្ខជាតិ​សងខាងផ្លូវ​រួចរាល់។ សូម​អរគុណ!
- ទីតាំង: ThmeiTraeng Trayueng Phnum Sruoch កំពង់ស្ពឺ

- អ្នករាយការណ៍: ភី ចាន់រើន
- នៅថ្ងៃទី: 2020-06-29 22:07:09
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: ផ្លូវជាតិលេខ៤៦ ត្រែងត្រយឹងទៅគីរីរម្យ បានជួសជុលសំបុកមាន់ស្អាតល្អហើយ។ ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលភ្លៀងធ្លាក់ រុក្ខជាតិបានដុះស្កេកស្កេះ ធ្វើអោយប៉ះពាល់លំហូចរាចរណ៍ជាប្រចាំ។ គួរមានការកាប់បែកឈើទាំងនោះចេញ។

Service
2020-07-09 ជួសជុលរួច
Service
Service
Service
Service

ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0509-មន្ទីរជំនាញ.សកដ. កំពង់ស្ពឺ - កំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃទី: 2020-07-09 18:48:21
ក្រុម​ការងារ​បាន​ចុះសម្អាត​រុក្ខជាតិ​សងខាងផ្លូវ​រួចរាល់។ សូម​អរគុណ!
- ទីតាំង: ThmeiTraeng Trayueng Phnum Sruoch កំពង់ស្ពឺ

- អ្នករាយការណ៍: ភី ចាន់រើន
- នៅថ្ងៃទី: 2020-06-29 22:07:09
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: ផ្លូវជាតិលេខ៤៦ ត្រែងត្រយឹងទៅគីរីរម្យ បានជួសជុលសំបុកមាន់ស្អាតល្អហើយ។ ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលភ្លៀងធ្លាក់ រុក្ខជាតិបានដុះស្កេកស្កេះ ធ្វើអោយប៉ះពាល់លំហូចរាចរណ៍ជាប្រចាំ។ គួរមានការកាប់បែកឈើទាំងនោះចេញ។

Service
2020-07-09 ជួសជុលរួច
Service
Service
Service
Service