ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT02-មន្ទីរ.សកដ. បាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី: 2020-07-04 19:43:59
មន្ទីរ​បាន​ជួសជុល​រួច
- ទីតាំង:ផ្លូវ5 PK288+650- Preaek Preah SdachPreaek Preah Sdach Bat Dambang បាត់ដំបង

- អ្នករាយការណ៍: CHANTRA OUM
- នៅថ្ងៃទី: 2020-07-02 08:42:36
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: កែងស្តុបខាងកើតផ្លូវ1កន្លែង, ខាងលិចផ្លូវ1កន្លែង, មុខផ្លូវចូលបុរីរតនៈ1កន្លែង, មុខការ៉ាស់សាំងតាដំបងក្រញូង1កន្លែង។ ស្នើរសុំជួសជុលតាមលទ្ធភាព និងពេលវេលាសមស្រប ផងចុះ។ អរគុណ

Service
2020-07-04 ជួសជុលរួច
Service

ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT02-មន្ទីរ.សកដ. បាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី: 2020-07-04 19:43:59
មន្ទីរ​បាន​ជួសជុល​រួច
- ទីតាំង:ផ្លូវ5 PK288+650- Preaek Preah SdachPreaek Preah Sdach Bat Dambang បាត់ដំបង

- អ្នករាយការណ៍: CHANTRA OUM
- នៅថ្ងៃទី: 2020-07-02 08:42:36
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: កែងស្តុបខាងកើតផ្លូវ1កន្លែង, ខាងលិចផ្លូវ1កន្លែង, មុខផ្លូវចូលបុរីរតនៈ1កន្លែង, មុខការ៉ាស់សាំងតាដំបងក្រញូង1កន្លែង។ ស្នើរសុំជួសជុលតាមលទ្ធភាព និងពេលវេលាសមស្រប ផងចុះ។ អរគុណ

Service
2020-07-04 ជួសជុលរួច
Service