ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT12-មន្ទីរ.សកដ. រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី: 2020-02-14 19:26:57
បានដោះស្រាយរួច សូមអរគុណ
- ទីតាំង: Tumnob Tuek Chamkar Mon ភ្នំពេញ

- អ្នករាយការណ៍: Sour Seng
- នៅថ្ងៃទី: 2020-02-13 18:59:23
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: អំពូលបំភ្លឺ​ភ្លេីង​សាធារណៈ​ដាច់​ជិតមួយ​ខែ​ ប្រាប់​ទៅ​ខាង​មេភូមិ​រួច​ ក៏​ជិត​មួយដែរ​តែ​មិន​ឃេីញ​មាន​អ្នក​មក​ត​សោះ

Service
2020-02-14 ជួសជុលរួច
Service

ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT12-មន្ទីរ.សកដ. រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី: 2020-02-14 19:26:57
បានដោះស្រាយរួច សូមអរគុណ
- ទីតាំង: Tumnob Tuek Chamkar Mon ភ្នំពេញ

- អ្នករាយការណ៍: Sour Seng
- នៅថ្ងៃទី: 2020-02-13 18:59:23
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: អំពូលបំភ្លឺ​ភ្លេីង​សាធារណៈ​ដាច់​ជិតមួយ​ខែ​ ប្រាប់​ទៅ​ខាង​មេភូមិ​រួច​ ក៏​ជិត​មួយដែរ​តែ​មិន​ឃេីញ​មាន​អ្នក​មក​ត​សោះ

Service
2020-02-14 ជួសជុលរួច
Service