របាយការណ៍​ថ្មី

ខ្ញុំបាទ ឈ្មោះ វៃ គីមសែ សូមគោរពរាយការណ៍ជូនឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណការនិង ដឹកជញ្ជូនដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ផ្លូវស្រុតកន្លែងក្បាលលូនៅចំនុចនេះនិងជួយជួសជុលស្ពានបេឡេ៨កន្លែងផងជាតិលេខ៧០B របូតខ្ចៅអស់។

- អ្នករាយការណ៍: KIMSE

- ស្ថានភាព: ជួសជុលរួច

- កាលបរិច្ឆេទ: 2020-02-07 21:32:59

- ទីតាំង: Turi KraomPreaek Pou Srei Santhor កំពង់ចាម

Service
2020-02-11 ជួសជុលរួច
Service

របាយការណ៍​ថ្មី

ខ្ញុំបាទ ឈ្មោះ វៃ គីមសែ សូមគោរពរាយការណ៍ជូនឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណការនិង ដឹកជញ្ជូនដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ផ្លូវស្រុតកន្លែងក្បាលលូនៅចំនុចនេះនិងជួយជួសជុលស្ពានបេឡេ៨កន្លែងផងជាតិលេខ៧០B របូតខ្ចៅអស់។

- អ្នករាយការណ៍: KIMSE

- ស្ថានភាព: ជួសជុលរួច

- កាលបរិច្ឆេទ: 2020-02-07 21:32:59

- ទីតាំង: Turi KraomPreaek Pou Srei Santhor កំពង់ចាម

Service
2020-02-11 ជួសជុលរួច
Service