ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ


📝 ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ ដោយ MT17-មន្ទីរ.សកដ. សៀមរាប នៅថ្ងៃទី: 2019-11-16 07:06:37
មន្ទីរបានដាក់ចូលក្នុងផែនការឆ្នាំ២០២០សម្រាប់ការជួសជុលទ្រង់ទ្រាយធំឡើងវិញអរគុណ
- ទីតាំង: Svay Dankum Siem Reab សៀមរាប

- អ្នករាយការណ៍: ជឿន ភក្ដី
- នៅថ្ងៃទី: 2019-11-14 16:26:06
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: ខូចទាំងស្រុង

Service
2019-11-26 ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ
Service
Service

ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ


📝 ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ ដោយ MT17-មន្ទីរ.សកដ. សៀមរាប នៅថ្ងៃទី: 2019-11-16 07:06:37
មន្ទីរបានដាក់ចូលក្នុងផែនការឆ្នាំ២០២០សម្រាប់ការជួសជុលទ្រង់ទ្រាយធំឡើងវិញអរគុណ
- ទីតាំង: Svay Dankum Siem Reab សៀមរាប

- អ្នករាយការណ៍: ជឿន ភក្ដី
- នៅថ្ងៃទី: 2019-11-14 16:26:06
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: ខូចទាំងស្រុង

Service
2019-11-26 ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ
Service
Service