ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MTIT ជួសជុល​ថែទាំ​ខេត្តបាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី: 2020-02-17 17:57:07
ជួសជុលរួច
- ទីតាំង: Ta MeiSou Young Baray កំពង់ធំ

- អ្នករាយការណ៍: Por Sothy
- នៅថ្ងៃទី: 2020-02-09 20:19:26
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: បាក់គម្រប់លូនៅ មុខផ្សារតាំងគោក

Service
2020-02-17 ជួសជុលរួច
Service
Service

ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MTIT ជួសជុល​ថែទាំ​ខេត្តបាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី: 2020-02-17 17:57:07
ជួសជុលរួច
- ទីតាំង: Ta MeiSou Young Baray កំពង់ធំ

- អ្នករាយការណ៍: Por Sothy
- នៅថ្ងៃទី: 2020-02-09 20:19:26
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: បាក់គម្រប់លូនៅ មុខផ្សារតាំងគោក

Service
2020-02-17 ជួសជុលរួច
Service
Service