ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0509-មន្ទីរជំនាញ.សកដ. កំពង់ស្ពឺ - កំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃទី: 2019-12-04 07:15:47
ក្រុម​ការងារបាន​ជួសជុល​រួចរាល់​
- ទីតាំង: Borei KammeakkarRokar Thum Chbar Mon កំពង់ស្ពឺ

- អ្នករាយការណ៍: Ratana Toek
- នៅថ្ងៃទី: 2019-11-13 07:24:44
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: សូមមេត្តាជួយជុល និង ឈូសឆាយចំណីផ្លូវអោយបានយ៉ាងតិច២មែត្រទើបដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន

Service
2019-12-04 ជួសជុលរួច
Service

ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0509-មន្ទីរជំនាញ.សកដ. កំពង់ស្ពឺ - កំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃទី: 2019-12-04 07:15:47
ក្រុម​ការងារបាន​ជួសជុល​រួចរាល់​
- ទីតាំង: Borei KammeakkarRokar Thum Chbar Mon កំពង់ស្ពឺ

- អ្នករាយការណ៍: Ratana Toek
- នៅថ្ងៃទី: 2019-11-13 07:24:44
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: សូមមេត្តាជួយជុល និង ឈូសឆាយចំណីផ្លូវអោយបានយ៉ាងតិច២មែត្រទើបដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន

Service
2019-12-04 ជួសជុលរួច
Service