ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0803-មន្ទីរ.សកដ. កណ្តាល នៅថ្ងៃទី: 2020-10-09 20:27:35
មន្ទីរបានកែសម្រួលបណ្តោះអាសន្នរួច ហើយនេះជាគម្រោងជួសជុលខួប។ សូមអរគុណ
- ទីតាំង:ផ្លូវ14 PK31+50- Dang KdaongSandar Leuk Daek កណ្ដាល

- អ្នករាយការណ៍: Top Sokna
- នៅថ្ងៃទី: 2020-10-04 20:22:13
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: សូមរាយការណ៍ជូនក្រសួងសាធារណការណ៍មេត្តាជ្រាប ផ្លូវលេខ14តភ្ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ1 ចន្លោះស្ពាន27-28 មានការរអិលពេលភ្លៀងធ្លាក់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរមិនបាន។សំណូមពរដល់អ្នកកំពុងតែសាងសង់ផ្លូវធ្វើយ៉ាងណាជួយសម្រួល

Service
2020-10-09 ជួសជុលរួច
Service
Service
Service
Service

ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0803-មន្ទីរ.សកដ. កណ្តាល នៅថ្ងៃទី: 2020-10-09 20:27:35
មន្ទីរបានកែសម្រួលបណ្តោះអាសន្នរួច ហើយនេះជាគម្រោងជួសជុលខួប។ សូមអរគុណ
- ទីតាំង:ផ្លូវ14 PK31+50- Dang KdaongSandar Leuk Daek កណ្ដាល

- អ្នករាយការណ៍: Top Sokna
- នៅថ្ងៃទី: 2020-10-04 20:22:13
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: សូមរាយការណ៍ជូនក្រសួងសាធារណការណ៍មេត្តាជ្រាប ផ្លូវលេខ14តភ្ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ1 ចន្លោះស្ពាន27-28 មានការរអិលពេលភ្លៀងធ្លាក់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរមិនបាន។សំណូមពរដល់អ្នកកំពុងតែសាងសង់ផ្លូវធ្វើយ៉ាងណាជួយសម្រួល

Service
2020-10-09 ជួសជុលរួច
Service
Service
Service
Service