ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0204-មន្ទីរ.សកដ. បាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី: 2020-07-10 18:10:21
យើងខ្ញុំជួយសម្រួលផ្លូវវាងក្រុងទៅលទ្ឋភាពដែរអាចធ្វើទៅបាន
- ទីតាំង: Andoung ChenhOu Char Bat Dambang បាត់ដំបង

- អ្នករាយការណ៍: CHANTRA OUM
- នៅថ្ងៃទី: 2020-06-28 11:25:38
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: អរគុណមន្ទីរសម្រាប់ការថែទាំ ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងនេះ។ ផ្លូវស្អាត តែនៅមានសំបុកមាន់មួយចំនួនតូចដែរ ស្រុតប៉ោង1ចំនុច ផ្លាកសញ្ញាសាកពណ៌មួយចំនួន។ ចំនុចខ្ញុំថតរាយការណ៍នេះ ផ្លូវបេតុងតភ្ជាប់ខ្ពស់ពេក សូមជួយសម្រួលផង។

Service
2020-07-10 ជួសជុលរួច
Service
Service
Service
Service
Service

ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0204-មន្ទីរ.សកដ. បាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី: 2020-07-10 18:10:21
យើងខ្ញុំជួយសម្រួលផ្លូវវាងក្រុងទៅលទ្ឋភាពដែរអាចធ្វើទៅបាន
- ទីតាំង: Andoung ChenhOu Char Bat Dambang បាត់ដំបង

- អ្នករាយការណ៍: CHANTRA OUM
- នៅថ្ងៃទី: 2020-06-28 11:25:38
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: អរគុណមន្ទីរសម្រាប់ការថែទាំ ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងនេះ។ ផ្លូវស្អាត តែនៅមានសំបុកមាន់មួយចំនួនតូចដែរ ស្រុតប៉ោង1ចំនុច ផ្លាកសញ្ញាសាកពណ៌មួយចំនួន។ ចំនុចខ្ញុំថតរាយការណ៍នេះ ផ្លូវបេតុងតភ្ជាប់ខ្ពស់ពេក សូមជួយសម្រួលផង។

Service
2020-07-10 ជួសជុលរួច
Service
Service
Service
Service
Service