ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0204-មន្ទីរ.សកដ. បាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី: 2020-08-08 16:00:26
យើងខ្ញុំបានជួសជុលរួច អរគុណ
- ទីតាំង:ផ្លូវ5 PK290+250- RotanakRotanak Bat Dambang បាត់ដំបង

- អ្នករាយការណ៍: CHANTRA OUM
- នៅថ្ងៃទី: 2020-08-06 13:43:37
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: ខ្ញុំដឹងថាក្រុមការងារជិតមកចាក់កៅស៊ូលើផ្លូវម្តុំនេះហើយ ស្នើរសុំចាក់បំពេញផង។

Service
2020-08-08 ជួសជុលរួច
Service

ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0204-មន្ទីរ.សកដ. បាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី: 2020-08-08 16:00:26
យើងខ្ញុំបានជួសជុលរួច អរគុណ
- ទីតាំង:ផ្លូវ5 PK290+250- RotanakRotanak Bat Dambang បាត់ដំបង

- អ្នករាយការណ៍: CHANTRA OUM
- នៅថ្ងៃទី: 2020-08-06 13:43:37
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: ខ្ញុំដឹងថាក្រុមការងារជិតមកចាក់កៅស៊ូលើផ្លូវម្តុំនេះហើយ ស្នើរសុំចាក់បំពេញផង។

Service
2020-08-08 ជួសជុលរួច
Service