ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0701-មន្ទីរ.សកដ. កំពត នៅថ្ងៃទី: 2020-07-09 09:17:18
មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពត បានជួសជុលផ្លូវក្រុងលេខ៧០០ ដើម្បីសំរួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរ។
- ទីតាំង: Tvi Khang CheungAndoung Khmer Kampot កំពត

- អ្នករាយការណ៍: Kampot Cambodia
- នៅថ្ងៃទី: 2020-07-03 07:15:11
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: ជុសជុលផង

Service
2020-07-09 ជួសជុលរួច
Service
Service
Service
Service

ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0701-មន្ទីរ.សកដ. កំពត នៅថ្ងៃទី: 2020-07-09 09:17:18
មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពត បានជួសជុលផ្លូវក្រុងលេខ៧០០ ដើម្បីសំរួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរ។
- ទីតាំង: Tvi Khang CheungAndoung Khmer Kampot កំពត

- អ្នករាយការណ៍: Kampot Cambodia
- នៅថ្ងៃទី: 2020-07-03 07:15:11
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: ជុសជុលផង

Service
2020-07-09 ជួសជុលរួច
Service
Service
Service
Service