ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT25-មន្ទីរ.សកដ. ត្បូងឃ្មុំ នៅថ្ងៃទី: 2019-11-17 16:31:52
មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចុះធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មដឹកដី ពេលនេះទីតាំងដែលជ្រុះដីហុយលើផ្លូវជាតិលេខ 73 បានសម្អាតរួចរាល់តាមកិច្ចសន្យា សូមអរគុណចំពោះការផ្តល់ពត៌មាន
- ទីតាំង:

- អ្នករាយការណ៍: Em Thirin
- នៅថ្ងៃទី: 2019-11-13 12:43:25
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: ដឹកដីជ្រុះពេញផ្លូវ

Service
2019-11-17 ជួសជុលរួច
Service

ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT25-មន្ទីរ.សកដ. ត្បូងឃ្មុំ នៅថ្ងៃទី: 2019-11-17 16:31:52
មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចុះធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មដឹកដី ពេលនេះទីតាំងដែលជ្រុះដីហុយលើផ្លូវជាតិលេខ 73 បានសម្អាតរួចរាល់តាមកិច្ចសន្យា សូមអរគុណចំពោះការផ្តល់ពត៌មាន
- ទីតាំង:

- អ្នករាយការណ៍: Em Thirin
- នៅថ្ងៃទី: 2019-11-13 12:43:25
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: ដឹកដីជ្រុះពេញផ្លូវ

Service
2019-11-17 ជួសជុលរួច
Service