ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0502-មន្ទីរ.សកដ. កំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃទី: 2019-12-03 01:36:26
ក្រុមការងារមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ស្ពឺបានធ្វើការជួសជុលរួចរាល់ជាស្ថាពរ។ សូមអរគុណ។
- ទីតាំង: Krang PongroSangkae Satob Aoral កំពង់ស្ពឺ

- អ្នករាយការណ៍: Tang Vandy
- នៅថ្ងៃទី: 2019-12-02 10:07:09
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: សូមគោរពឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស្តីពីស្ពានដែកបាឡេស្ថិតនៅផ្លូវចេញពីរង្វង់មូលផ្សារ កន្ទួត ទៅ តេទឹកពុះ ចំណុចឹងតាគ្រាំង បានបាក់ដែកកំរាលទាំងសង្ខាងស្ពានអាស្រ័យហេតុនេះសូមឯកឧត្តមជួយពិនិត្យនិងធ្វេីការជួសជុល

Service
2019-12-03 ជួសជុលរួច
Service
Service
Service

ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0502-មន្ទីរ.សកដ. កំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃទី: 2019-12-03 01:36:26
ក្រុមការងារមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ស្ពឺបានធ្វើការជួសជុលរួចរាល់ជាស្ថាពរ។ សូមអរគុណ។
- ទីតាំង: Krang PongroSangkae Satob Aoral កំពង់ស្ពឺ

- អ្នករាយការណ៍: Tang Vandy
- នៅថ្ងៃទី: 2019-12-02 10:07:09
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: សូមគោរពឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស្តីពីស្ពានដែកបាឡេស្ថិតនៅផ្លូវចេញពីរង្វង់មូលផ្សារ កន្ទួត ទៅ តេទឹកពុះ ចំណុចឹងតាគ្រាំង បានបាក់ដែកកំរាលទាំងសង្ខាងស្ពានអាស្រ័យហេតុនេះសូមឯកឧត្តមជួយពិនិត្យនិងធ្វេីការជួសជុល

Service
2019-12-03 ជួសជុលរួច
Service
Service
Service