ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ


📝 ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ ដោយ MT17-មន្ទីរ.សកដ. សៀមរាប នៅថ្ងៃទី: 2019-11-17 09:16:09
ផ្លូវជាតិលេខ៦នេះត្រូវបានសិក្សាដោយរសួងសាធារណការនិងមានជំនួយពីADBដើម្បីកែលម្អពីស្តុបសុខាមករង្វង់មូលប្រលានហើយនឹងត្រូវជួសជុលឆាប់ៗនេះអរគុណ
- ទីតាំង:ផ្លូវ6 PK317+750- Svay Dankum Siem Reab សៀមរាប

- អ្នករាយការណ៍: khmer kon
- នៅថ្ងៃទី: 2019-11-17 08:33:42
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: ខូច​ហេីយ​លិច​ទឹ ពេល​ភ្លៀង​

Service
2020-07-27 ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ

ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ


📝 ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ ដោយ MT17-មន្ទីរ.សកដ. សៀមរាប នៅថ្ងៃទី: 2019-11-17 09:16:09
ផ្លូវជាតិលេខ៦នេះត្រូវបានសិក្សាដោយរសួងសាធារណការនិងមានជំនួយពីADBដើម្បីកែលម្អពីស្តុបសុខាមករង្វង់មូលប្រលានហើយនឹងត្រូវជួសជុលឆាប់ៗនេះអរគុណ
- ទីតាំង:ផ្លូវ6 PK317+750- Svay Dankum Siem Reab សៀមរាប

- អ្នករាយការណ៍: khmer kon
- នៅថ្ងៃទី: 2019-11-17 08:33:42
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: ខូច​ហេីយ​លិច​ទឹ ពេល​ភ្លៀង​

Service
2020-07-27 ដាក់ចូលផែនការឆ្នាំ