ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0701-មន្ទីរ.សកដ. កំពត នៅថ្ងៃទី: 2020-07-09 19:31:18
មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនកំពត បានចាក់គ្រួសក្រហម និងកៀរសំរួល លើផ្លូវជាតិលេខ៤៣ ត្រង់PK38+750 ដើម្បីសំរួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរ។
- ទីតាំង:ផ្លូវ43 PK38+750- Trapeang RunTa Kaen Chhuk កំពត

- អ្នករាយការណ៍: ផាន ទីន
- នៅថ្ងៃទី: 2020-07-03 06:59:07
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: នេះជាផ្លូវនៅឃុំតាកែន ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត ដែលមានជង្ហុកធំៗ និងទឹកដក់ច្រើនពិបាកធ្វើដំណើរណាស់ សូមក្រសួងមេត្តាជួយសំរួលផង សូមអរគុណ។

Service
2020-07-09 ជួសជុលរួច
Service
Service
Service
Service
Service

ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0701-មន្ទីរ.សកដ. កំពត នៅថ្ងៃទី: 2020-07-09 19:31:18
មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនកំពត បានចាក់គ្រួសក្រហម និងកៀរសំរួល លើផ្លូវជាតិលេខ៤៣ ត្រង់PK38+750 ដើម្បីសំរួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរ។
- ទីតាំង:ផ្លូវ43 PK38+750- Trapeang RunTa Kaen Chhuk កំពត

- អ្នករាយការណ៍: ផាន ទីន
- នៅថ្ងៃទី: 2020-07-03 06:59:07
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: នេះជាផ្លូវនៅឃុំតាកែន ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត ដែលមានជង្ហុកធំៗ និងទឹកដក់ច្រើនពិបាកធ្វើដំណើរណាស់ សូមក្រសួងមេត្តាជួយសំរួលផង សូមអរគុណ។

Service
2020-07-09 ជួសជុលរួច
Service
Service
Service
Service
Service