ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0803-មន្ទីរ.សកដ. កណ្តាល នៅថ្ងៃទី: 2020-07-09 21:38:17
មន្ទីរបានកែសម្រួលរួច។ សូមអរគុណ
- ទីតាំង:ផ្លូវ1 PK48+50- Samraong KaerSamraong Thum Kien Svay កណ្ដាល

- អ្នករាយការណ៍: លី វិសាល
- នៅថ្ងៃទី: 2020-06-03 16:40:52
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: សូមក្រសួងសាធារណការជួយមើលផងព្រោះដែកនៅក្បាលស្ពានបាក់អស់ហើយ

Service
2020-07-09 ជួសជុលរួច
Service

ជួសជុលរួច


✅ ជួសជុលរួច ដោយ MT0803-មន្ទីរ.សកដ. កណ្តាល នៅថ្ងៃទី: 2020-07-09 21:38:17
មន្ទីរបានកែសម្រួលរួច។ សូមអរគុណ
- ទីតាំង:ផ្លូវ1 PK48+50- Samraong KaerSamraong Thum Kien Svay កណ្ដាល

- អ្នករាយការណ៍: លី វិសាល
- នៅថ្ងៃទី: 2020-06-03 16:40:52
- មតិសំណេីរមុនដោះស្រាយ: សូមក្រសួងសាធារណការជួយមើលផងព្រោះដែកនៅក្បាលស្ពានបាក់អស់ហើយ

Service
2020-07-09 ជួសជុលរួច
Service