របាយការណ៍​ថ្មី

សូមគោរពឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស្តីពីស្ពានដែកបាឡេស្ថិតនៅផ្លូវចេញពីរង្វង់មូលផ្សារ កន្ទួត ទៅ តេទឹកពុះ ចំណុចឹងតាគ្រាំង បានបាក់ដែកកំរាលទាំងសង្ខាងស្ពានអាស្រ័យហេតុនេះសូមឯកឧត្តមជួយពិនិត្យនិងធ្វេីការជួសជុល

- អ្នករាយការណ៍: Tang Vandy

- ស្ថានភាព: ជួសជុលរួច

- កាលបរិច្ឆេទ: 2019-12-02 10:07:09

- ទីតាំង: Krang PongroSangkae Satob Aoral កំពង់ស្ពឺ

Service
2019-12-03 ជួសជុលរួច
Service
Service
Service

របាយការណ៍​ថ្មី

សូមគោរពឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស្តីពីស្ពានដែកបាឡេស្ថិតនៅផ្លូវចេញពីរង្វង់មូលផ្សារ កន្ទួត ទៅ តេទឹកពុះ ចំណុចឹងតាគ្រាំង បានបាក់ដែកកំរាលទាំងសង្ខាងស្ពានអាស្រ័យហេតុនេះសូមឯកឧត្តមជួយពិនិត្យនិងធ្វេីការជួសជុល

- អ្នករាយការណ៍: Tang Vandy

- ស្ថានភាព: ជួសជុលរួច

- កាលបរិច្ឆេទ: 2019-12-02 10:07:09

- ទីតាំង: Krang PongroSangkae Satob Aoral កំពង់ស្ពឺ

Service
2019-12-03 ជួសជុលរួច
Service
Service
Service